| Size: 2 MB 26th Jul 2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty đại chúng  | Size: 247 KB 26th Jul 2022 Thông báo về việc không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Hoá chất Việt Trì do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam sở hữu  | Size: 591 KB 8th Jul 2022 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu  | Size: 272 KB 8th Jul 2022 Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 70 KB 8th Jul 2022 Văn bản số 908 về việc Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Công ty đại chúng  | Size: 32 KB 8th Jul 2022 Văn bản về việc công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam  | Size: 255 KB 8th Jul 2022 Văn bản số 2375 ngày 05/05/2021 của Văn phòng Chính phủ  | Size: 337 KB 8th Jul 2022 Văn bản 536 ngày 14/04/2021 của Uỷ ban Quản lý vốn  | Size: 208 KB 8th Jul 2022 Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hoá chất Việt Nam giai đợn 2017 - 2020  | Size: 551 KB 8th Jul 2022 Giấy đăng ký kinh doanh Vinachem lần 5  | Size: 413 KB 8th Jul 2022 Giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 11 HVT  | Size: 2 MB 8th Jul 2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau KTNN  | Size: 4 MB 8th Jul 2022 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 217 KB 8th Jul 2022 Công văn xác nhận cổ phần lần 2  | Size: 451 KB 8th Jul 2022 Chứng thư thẩm định giá  | Size: 9 MB 8th Jul 2022 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 HVT  | Size: 8 MB 8th Jul 2022 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 HVT  | Size: 15 MB 8th Jul 2022 Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 2 MB 26th May 2022 Đính chính báo cáo kết quả giao dịch số 729/HCVN-TCKT ngày 23/05/2022  | Size: 64 KB 24th May 2022 Báo cáo giao dịch Nội bộ - HVT  | Size: 1 MB 19th May 2022 Báo cáo kết quả đấu giá cổ phần HVT  | Size: 10 MB 28th Apr 2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu  | Size: 255 KB 21st Apr 2022 Kết quả thực hiện Đề an tái cơ cấu Vinachem giai đoạn 2017-2020  | Size: 337 KB 21st Apr 2022 Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020  | Size: 69 KB 21st Apr 2022 Quyết định về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì  | Size: 208 KB 21st Apr 2022 Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020  | Size: 413 KB 21st Apr 2022 Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần  | Size: 2 MB 21st Apr 2022 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau KTNN  | Size: 475 KB 21st Apr 2022 Chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp công ty TNHH một thành viên  | Size: 4 MB 21st Apr 2022 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì  | Size: 451 KB 21st Apr 2022 Chứng thư thẩm định giá  | Size: 210 KB 21st Apr 2022 Xác nhận số cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty  | Size: 21st Apr 2022 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021  | Size: 8 MB 21st Apr 2022 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020  | Size: 5 MB 21st Apr 2022 Công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì  | Size: 152 KB 21st Apr 2022 Thông báo giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan của người nội công ty đại chúng
Next »Page 1 of « Prev