| Size: 2 MB 23rd Apr 2024 Nghị quyết 34 Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban kiểm soát  | Size: 13 MB 23rd Apr 2024 Tài liệu đại đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 5 MB 23rd Apr 2024 Biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 1 MB 23rd Apr 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024  | Size: 22nd Apr 2024 Thông báo về việc tổ chức Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024  | Size: 7 MB 17th Apr 2024 Sơ yếu lý lịch ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029  | Size: 412 KB 17th Apr 2024 Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029  | Size: 1 MB 17th Apr 2024 Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029  | Size: 1 MB 17th Apr 2024 Giấy đề cử thành viên ban kiểm soát công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì nhiệm kỳ 2024 - 2029  | Size: 1 MB 10th Apr 2024 Đề cử TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 758 KB 9th Apr 2024 Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029  | Size: 339 KB 9th Apr 2024 Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029  | Size: 303 KB 5th Apr 2024 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 367 KB 2nd Apr 2024 TB vv thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 460 KB 2nd Apr 2024 Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024  | Size: 389 KB 2nd Apr 2024 Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT 2023, định hướng 2024  | Size: 2 MB 2nd Apr 2024 Dự thảo Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát  | Size: 335 KB 2nd Apr 2024 Báo cáo chi trả thù lao TV Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  | Size: 873 KB 2nd Apr 2024 Tờ trình thông qua BCTC 2023  | Size: 457 KB 2nd Apr 2024 Tờ trình Phương án phân phối lợi nhận năm 2023, Kế hoạch năm 2024  | Size: 354 KB 2nd Apr 2024 NQ về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024  | Size: 866 KB 2nd Apr 2024 BC Công tác sản xuất kinh doanh, và đầu tư xây dựng năm 2023  | Size: 1 MB 19th Mar 2024 Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 502 KB 19th Mar 2024 Giấy đăng ký/uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 706 KB 19th Mar 2024 Công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  | Size: 892 KB 18th Mar 2024 Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 883 KB 5th Feb 2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  | Size: 784 KB 2nd Feb 2024 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Next »Page 1 of « Prev