| Size: 1 MB 27th Apr 2022 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022  | Size: 2 MB 27th Apr 2022 Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên 2022  | Size: 14 MB 27th Apr 2022 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 257 KB 19th Apr 2022 Phiếu biểu quyết  | Size: 1 MB 19th Apr 2022 Dự thảo tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán  | Size: 209 KB 19th Apr 2022 Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  | Size: 234 KB 19th Apr 2022 Báo cáo sản xuất kinh doanh 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022  | Size: 250 KB 19th Apr 2022 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022  | Size: 481 KB 15th Apr 2022 Giấy đăng ký/Uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  | Size: 805 KB 15th Apr 2022 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022  | Size: 845 KB 6th Apr 2022 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  | Size: 3 MB 6th Apr 2022 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát  | Size: 496 KB 6th Apr 2022 (Dự thảo) QUY CHẾ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  | Size: 574 KB 6th Apr 2022 (Dự thảo) Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát  | Size: 584 KB 6th Apr 2022 (Dự thảo) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch năm 2022  | Size: 658 KB 6th Apr 2022 (Dự thảo)Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 2022  | Size: 457 KB 29th Mar 2022 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022  | Size: 372 KB 24th Feb 2022 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Next »Page 1 of « Prev