| Size: 7 MB 31st Mar 2022 Báo cáo thường niên 2021  | Size: 72 KB 27th Apr 2021 Thông báo thay đổi nhân sự  | Size: 64 KB 20th Apr 2021 Báo cáo tài chính Quý I - 2021  | Size: 868 KB 2nd Apr 2021 Thông báo tiếp nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT  | Size: 2 MB 30th Mar 2021 Báo cáo thường niên 2020  | Size: 248 KB 24th Mar 2021 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng  | Size: 4 MB 28th Jan 2021 Đại hội cổ đông bất thường năm 2021  | Size: 175 KB 26th Jan 2021 Báo cáo tình hình quản trị 2020  | Size: 407 KB 25th Jan 2021 TB Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  | Size: 2 MB 20th Jan 2021 Báo cáo tài chính Quý IV-2020  | Size: 493 KB 20th Jan 2021 NQ 22 ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ  | Size: 802 KB 6th Jan 2021 TB số 05 về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021 lần 1  | Size: 348 KB 31st Dec 2020 Nghị quyết 20 VV tổ chức đại hội cổ đông bất thường.  | Size: 672 KB 18th Dec 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ  | Size: 772 KB 16th Nov 2020 TB 3329 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.  | Size: 753 KB 9th Nov 2020 TB 337 ngày cuối cùng thực hiện quyền trả tư cổ tức  | Size: 260 KB 3rd Nov 2020 NQ 16 tạm ứng cổ tức  | Size: 1 MB 20th Oct 2020 Báo cáo tài chính quý 3  | Size: 532 KB 15th Sep 2020 QĐ bổ nhiệm Thư ký Công ty  | Size: 2 MB 13th Aug 2020 Báo cáo tài chính bán niên 2020  | Size: 210 KB 28th Jul 2020 BCQT 6 tháng đầu năm 2020  | Size: 1 MB 20th Jul 2020 Báo cáo tài chính quý II  | Size: 1 MB 3rd Jul 2020 Văn bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  | Size: 297 KB 9th Jun 2020 CV 178 CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020  | Size: 9 MB 17th Jun 2020 Tài liệu đại hội cổ đông 2020  | Size: 564 KB 3rd Jun 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 230 KB 28th May 2020 Nghi quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 667 KB 15th May 2020 Thông báo về ngày đăng kỳ cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 716 KB 11th May 2020 NQ 07 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 764 KB 11th May 2020 TB 146 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 2 MB 20th Apr 2020 Báo cáo tài chính Quý I năm 2020  | Size: 368 KB 13th Apr 2020 CV 113 vv gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 613 KB 23rd Mar 2020 TB 83 về ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020  | Size: 541 KB 17th Mar 2020 NQ 06 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐTN năm 2020  | Size: 2 MB 13th Mar 2020 Báo cáo tài chính năm 2019  | Size: 1 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính quý IV năm 2019  | Size: 8 MB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính quý III năm 2019  | Size: 3 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019  | Size: 78 KB 17th Apr 2020 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính quý II năm 2019  | Size: 671 KB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính quý I năm 2019  | Size: 668 KB 17th Apr 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  | Size: 1 MB 17th Apr 2020 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  | Size: 288 KB 17th Apr 2020 Đính chính giấy đăng ký/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019  | Size: 1 MB 17th Apr 2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  | Size: 667 KB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  | Size: 3 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính năm 2018  | Size: 453 KB 17th Apr 2020 Nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  | Size: 78 KB 17th Apr 2020 Báo cáo quản trị Công ty năm 2018  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018  | Size: 626 KB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính quý III năm 2018  | Size: 3 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018  | Size: 2 MB 17th Apr 2020 Báo cáo tài chính Quý II năm 2018  | Size: 339 KB 17th Apr 2020 Thông báo thay đổi nhân sự  | Size: 700 KB 17th Apr 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 570 KB 17th Apr 2020 TB NĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền  | Size: 276 KB 17th Apr 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát  | Size: 363 KB 1st Jan 1970 Báo cáo tài chính quý I/2018  | Size: 70 KB 1st Jan 1970 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 2 MB 13th Mar 2020 Báo cáo tài chính 2019  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 368 KB 13th Apr 2020 CV 113 vv gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Next »Page 1 of « Prev