| Size: 2 MB 23rd Sep 2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  | Size: 532 KB 15th Sep 2020 QĐ bổ nhiệm Thư ký Công ty  | Size: 2 MB 13th Aug 2020 Báo cáo tài chính bán niên 2020  | Size: 210 KB 28th Jul 2020 BCQT 6 tháng đầu năm 2020  | Size: 1 MB 20th Jul 2020 Báo cáo tài chính quý II  | Size: 1 MB 3rd Jul 2020 Văn bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  | Size: 9 MB 17th Jun 2020 Tài liệu đại hội cổ đông 2020  | Size: 564 KB 3rd Jun 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 230 KB 28th May 2020 Nghi quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 667 KB 15th May 2020 Thông báo về ngày đăng kỳ cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 716 KB 11th May 2020 NQ 07 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 764 KB 11th May 2020 TB 146 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 613 KB 23rd Mar 2020 TB 83 về ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020  | Size: 541 KB 17th Mar 2020 NQ 06 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐTN năm 2020  | Size: 8 MB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 671 KB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt  | Size: 668 KB 17th Apr 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 368 KB 13th Apr 2020 CV 113 vv gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Next »Page 1 of « Prev