| Size: 9 MB 24th Apr 2023 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì  | Size: 2 MB 24th Apr 2023 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát  | Size: 855 KB 24th Apr 2023 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023  | Size: 2 MB 24th Apr 2023 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023  | Size: 914 KB 24th Apr 2023 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 807 KB 24th Apr 2023 Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  | Size: 1 MB 24th Apr 2023 Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán  | Size: 3 MB 24th Apr 2023 Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 1 MB 24th Apr 2023 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 1 MB 24th Apr 2023 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch năm 2023  | Size: 799 KB 24th Apr 2023 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  | Size: 2 MB 24th Apr 2023 Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì  | Size: 2 MB 24th Apr 2023 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024  | Size: 2 MB 24th Apr 2023 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023  | Size: 1 MB 18th Apr 2023 Giấy đề cử thành viên Hội đồng Quản trị  | Size: 3 MB 14th Apr 2023 Thông báo Vv ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024  | Size: 978 KB 14th Apr 2023 Dự thảo Tờ trình Vv thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán  | Size: 1 MB 14th Apr 2023 Dự thảo Tờ trình Vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì  | Size: 604 KB 14th Apr 2023 Dự thảo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch 2023  | Size: 289 KB 14th Apr 2023 Dự thảo Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  | Size: 2 MB 14th Apr 2023 Dự thảo Quy chế Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024  | Size: 548 KB 14th Apr 2023 Dự thảo Báo cáo về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  | Size: 3 MB 14th Apr 2023 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023  | Size: 1 MB 3rd Apr 2023 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát  | Size: 1 MB 3rd Apr 2023 Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023  | Size: 360 KB 3rd Apr 2023 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2023  | Size: 2 MB 3rd Apr 2023 Dự thảo Quy chế Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 281 KB 24th Mar 2023 Công bố Thông tin tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 537 KB 17th Mar 2023 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 522 KB 17th Feb 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  | Size: 466 KB 16th Feb 2023 Nghị Quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Next »Page 1 of « Prev