| Size: 1 MB 23rd Apr 2024 Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nghị quyết 2024 - 2029  | Size: 6 MB 30th Jan 2024 Báo cáo tình hình quản trị Công ty  | Size: 881 KB 19th Jan 2024 Giải trình biến động lợi nhuận  | Size: 932 KB 3rd Jan 2024 Bản cung cấp thông tin Thư ký Công ty  | Size: 1 MB 29th Dec 2023 Công bố thông tin bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc - Phó Tổng Giám đốc  | Size: 1 MB 29th Dec 2023 Thông báo về việc thay đổi nhân sự  | Size: 877 KB 27th Dec 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền  | Size: 813 KB 27th Dec 2023 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023  | Size: 895 KB 13th Dec 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền  | Size: 750 KB 13th Dec 2023 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023  | Size: 891 KB 11th Dec 2023 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền  | Size: 825 KB 6th Dec 2023 Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2023  | Size: 4 MB 31st Jul 2023 Báo cáo quản trị 6 tháng 2023  | Size: 1 MB 25th Jul 2023 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền  | Size: 998 KB 25th Jul 2023 Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022  | Size: 714 KB 10th Jul 2023 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán  | Size: 946 KB 24th Apr 2023 Thông báo thay đổi nhân sự  | Size: 1 MB 14th Apr 2023 CBTT tiếp nhận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị  | Size: 400 KB 8th Mar 2023 Giải trình chênh lệch lợi nhuận niên 2022  | Size: 4 MB 31st Jan 2023 Báo cáo quản trị năm 2022  | Size: 602 KB 27th Dec 2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền  | Size: 500 KB 27th Dec 2022 Nghị Quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2022  | Size: 339 KB 14th Dec 2022 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  | Size: 243 KB 30th Nov 2022 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  | Size: 1 MB 25th Aug 2022 Báo cáo về sự thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Xuân Lương  | Size: 361 KB 11th Aug 2022 Công bố thông tin giao nhiệm vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc  | Size: 3 MB 29th Jul 2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022  | Size: 242 KB 12th Jul 2022 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán  | Size: 432 KB 23rd Jun 2022 Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  | Size: 1 MB 9th Jun 2022 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán  | Size: 408 KB 2nd Jun 2022 Nghị Quyết về việc trả cổ tức 2021  | Size: 520 KB 22nd Apr 2022 Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng  | Size: 4 MB 31st Jan 2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021  | Size: 720 KB 18th Nov 2021 Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021  | Size: 504 KB 17th Nov 2021 Nghị quyết tạm ứng Cổ tức bằng tiền năm 2021  | Size: 579 KB 8th Oct 2021 Thông báo thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc  | Size: 3 MB 13th Aug 2021 Báo Cáo Thường Niên 2021  | Size: 364 KB 3rd Aug 2021 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ  | Size: 3 MB 28th Jul 2021 Công bố báo cáo tình hình quản trị 06 tháng  | Size: 425 KB 19th Jul 2021 Thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2021  | Size: 439 KB 5th Jul 2021 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ  | Size: 580 KB 29th Jun 2021 Thông báo thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền  | Size: 397 KB 25th Jun 2021 Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức còn lại năm 2020  | Size: 72 KB 27th Apr 2021 Thông báo thay đổi nhân sự  | Size: 64 KB 20th Apr 2021 Báo cáo tài chính Quý I - 2021  | Size: 868 KB 2nd Apr 2021 Thông báo tiếp nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT  | Size: 248 KB 24th Mar 2021 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng  | Size: 2 MB 15th Mar 2021 Báo cáo tài chính 2020  | Size: 4 MB 28th Jan 2021 Đại hội cổ đông bất thường năm 2021  | Size: 175 KB 26th Jan 2021 Báo cáo tình hình quản trị 2020  | Size: 407 KB 25th Jan 2021 TB Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ  | Size: 493 KB 20th Jan 2021 NQ 22 ngày chính thức tổ chức ĐHĐCĐ  | Size: 802 KB 6th Jan 2021 TB số 05 về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông bất thường 2021 lần 1  | Size: 672 KB 18th Dec 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ  | Size: 772 KB 16th Nov 2020 TB 3329 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.  | Size: 753 KB 9th Nov 2020 TB 337 ngày cuối cùng thực hiện quyền trả tư cổ tức  | Size: 260 KB 3rd Nov 2020 NQ 16 tạm ứng cổ tức  | Size: 1 MB 20th Oct 2020 Báo cáo tài chính quý 3  | Size: 2 MB 23rd Sep 2020 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  | Size: 532 KB 15th Sep 2020 QĐ bổ nhiệm Thư ký Công ty  | Size: 2 MB 13th Aug 2020 Báo cáo tài chính bán niên 2020  | Size: 210 KB 28th Jul 2020 BCQT 6 tháng đầu năm 2020  | Size: 1 MB 20th Jul 2020 Báo cáo tài chính quý II  | Size: 1 MB 3rd Jul 2020 Văn bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020  | Size: 9 MB 17th Jun 2020 Tài liệu đại hội cổ đông 2020  | Size: 564 KB 3rd Jun 2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 230 KB 28th May 2020 Nghi quyết về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2019  | Size: 667 KB 15th May 2020 Thông báo về ngày đăng kỳ cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 716 KB 11th May 2020 NQ 07 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 764 KB 11th May 2020 TB 146 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2020  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 613 KB 23rd Mar 2020 TB 83 về ngày ĐK cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020  | Size: 541 KB 17th Mar 2020 NQ 06 Ngày đăng ký cuối cùng chốt DS tham dự ĐHCĐTN năm 2020  | Size: 8 MB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán  | Size: 671 KB 17th Apr 2020 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt  | Size: 668 KB 17th Apr 2020 Thông báo thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  | Size: 423 KB 10th Apr 2020 CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  | Size: 368 KB 13th Apr 2020 CV 113 vv gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
Next »Page 1 of « Prev