| Size: 65 KB 27th Apr 2021 Tài liệu đính kèm đại hội  | Size: 65 KB 27th Apr 2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  | Size: 65 KB 27th Apr 2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  | Size: 72 KB 27th Apr 2021 Quy chế hoạt đông BKS  | Size: 65 KB 27th Apr 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021  | Size: 64 KB 27th Apr 2021 Biên bản ĐHĐCĐ 2021  | Size: 65 KB 27th Apr 2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Hóa chất Việt Trì  | Size: 64 KB 20th Apr 2021 Tờ trình phương án PPLN 2021  | Size: 64 KB 20th Apr 2021 Báo cáo hoạt đông HĐQT 2020  | Size: 64 KB 20th Apr 2021 Báo cáo thù lao 2020  | Size: 71 KB 20th Apr 2021 Quy chế DHCĐ Thường niên 2021  | Size: 64 KB 15th Apr 2021 Thông tin ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị  | Size: 355 KB 14th Apr 2021 Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty 2021  | Size: 386 KB 9th Apr 2021 Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT  | Size: 723 KB 9th Apr 2021 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  | Size: 459 KB 9th Apr 2021 Quý chế hoạt động HĐQT  | Size: 424 KB 9th Apr 2021 Quy chế hoạt động ban kiểm soát  | Size: 841 KB 9th Apr 2021 Điều lệ tổ chức và hoạt động  | Size: 2 MB 6th Apr 2021 TB 51 ứng cử, đề cử nhân sự  | Size: 629 KB 2nd Apr 2021 TTr vv lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2021  | Size: 601 KB 2nd Apr 2021 TB mời họp  | Size: 496 KB 2nd Apr 2021 Phiếu biểu quyết  | Size: 590 KB 2nd Apr 2021 NQ 30 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  | Size: 400 KB 2nd Apr 2021 Giấy đăng ký, ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ  | Size: 501 KB 2nd Apr 2021 Chương trình ĐHĐCĐ 2021  | Size: 1 MB 2nd Apr 2021 Báo cáo hoạt động BKS  | Size: 829 KB 2nd Mar 2021 TB69 về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021  | Size: 430 KB 26th Feb 2021 NQ 26 ĐHĐCĐ 2021
Next »Page 1 of « Prev