Trách nhiệm xã hội

Trong suốt quá trình hơn 50 năm hình thành và phát triển, Vitrichem luôn thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Điều đó thể hiện qua sự đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nước hàng năm, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hàng loạt các chương trình từ thiện xã hội.