Vitrichem là doanh nghiệp sản xuất xút – clo có sản lượng các sản phẩm thương mại lớn nhất tại thị trường Việt Nam, với các ản phẩm chủ yếu:

1. Xút lỏng (NaOH) 32-50%
2. Axit HCl 17-37%
3. Javen (NaClO) 8-12%
4. Clo lỏng (Cl2) 99,5%
5. PAC lỏng 10-17%
6. PAC bột 30%
7. Axit HCl bậc phân tích 36-38%

          Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn công nghệ để tiếp tục đầu tư các sản phẩm hóa chất có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu.