Ngày đăng: 14 - 02 -2020

Ngày 20/04/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tới dự Đại hội có các đại biểu là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông sở hữu tổng số 9.811.755 cổ phần (~ 90% tổng số cổ phần của Công ty).

(Hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)
(Hình ảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung chủ yếu sau: Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Thông qua việc miễn nhiệm và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Đại hội đã bầu ra Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới cam kết đưa ra các phương hướng, giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông tham dự.

(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ)
(Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt ĐHĐCĐ)