Ngày đăng: 23 - 09 -2020

File thông báo:

http://vitrichem.vn/wp-content/uploads/2020/09/TB-lựa-chọn-tổ-chức-đấu-giá-tài-sản.pdf

Hoặc:

Công bố thông tin