Ngày đăng: 07 - 09 -2020

        Thời gian vừa qua, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 : 2018: là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tên đầy đủ là ISO 22000 : 2018 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

        Đến nay, tất cả các sản phẩm của Công ty đều đáp ứng tiêu chuẩn ISO 22000 : 2018, đây là bước tiến quan trọng về vấn đề nâng cao an toàn chất lượng sản phẩm cũng như thể hiện trách nhiệm xã hội của nhà sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh.