Ngày đăng: 27 - 04 -2022

Ngày 26 tháng 04 năm 2022, Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để xem xét, thông qua và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

     Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông/người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 9.380.013 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,37% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

     Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, một số quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2022…

     Ông Văn Đình Hoan – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã giải đáp một cách thấu đáo các ý kiến của cổ đông đưa ra tại Đại hội. Thay mặt Ban điều hành, Ông khẳng định và tin tưởng rằng hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 sẽ đạt hiệu quả cao, nâng cao lợi ích của các cổ đông và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.