Ngày đăng: 27 - 04 -2021

Ngày 26/4/2021, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhằm xem xét, thông qua và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa đã giải đáp và thông tin đến cổ đông xoay quanh các vấn đề được quan tâm như: chính sách bán hàng, marketing trong thời kỳ thị trường bị ảnh hưởng sâu rộng bởi dịch bệnh Covid-19; cơ chế tiền lương nhằm tạo động lực, thúc đẩy khả năng sáng tạo cho người lao động…

Đại hội đã thông qua một số nội dung chủ yếu như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điểu lệ và các quy chế quản trị Công ty; Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021…