Ngày đăng: 25 - 06 -2020

          Ngày 20/6/2020 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát Công ty cùng các cổ đông đại diện cho 75.11% cổ phần có quyền biểu quyết.

(Ông Phan Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT và Ông Văn Đình Hoan – Tổng Giám đốc Công ty điều hành Đại hội)

          Đại hội đã thông qua các nội dung chủ yếu: Báo cáo tổng kết công tác SXKD và ĐTXD, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Phương án phân phối lợi nhận năm 2019;Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020…

          Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Phan Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Trần Quốc Cương. Tại phiên họp đầu tiên, HĐQT đã thống nhất bầu Ông Trần Quốc Cương làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Đồng chí Phan Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Phan Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội