>  Sản phẩm  >  Giới thiệu các sản phẩm  >  Chất xử lý nước (PAC)
Chất lắng trong nước PAC

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS06: 2014/HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Poly aluminium chloride (PAC) do Công ty CP Hoá chất Việt Trì sản xuất từ Al(OH)3 và Axit Clohydric

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Công thức phân tử: {Al2(OH)nCl6-n.xH2O}m

Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm PAC phải phù hợp với quy định trong bảng sau:

STT

TÊN CHỈ TIÊU

Đ. VỊ

MỨC CHẤT LƯỢNG

DUNG DỊCH 10%

DUNG DỊCH 17%

RẮN 30%

1

Hàm lượng Al2O3

%

10±1

17±1

27÷30

2

Tạp chất không tan trong nước

%

≤ 0,1

≤ 0,1

≤ 1,0

3

Độ kiềm

%

≥ 25

≥30

≥38

4

Tỷ trọng

-

≥ 1,188

≥ 1,350

≥ 0,70

5

pH dung dịch 1% trong nước

-

4÷5

3,5÷5

3,5÷5

6

Hàm lượng nitơ

%

≤ 0,026

≤ 0,045

≤ 0,09

7

Hàm lượng As

%

≤ 0,00015

≤ 0,00025

≤ 0,0005

8

Hàm lượng Pb

%

≤ 0,0009

≤ 0,0015

≤ 0,003

9

Hàm lượng Cd

%

≤ 0,00045

≤ 0,00075

≤ 0,0015

10

Hàm lượng Hg

%

≤ 0,00006

≤ 0,0001

≤ 0,0002

11

Hàm lượng Cr

%

≤ 0,00045

≤ 0,00075

≤ 0,0015


3. Ứng dụng:

- Là chất keo tụ dùng trong xử lý nước sinh hoạt và nước thải;

- Ngoài ra còn được dùng trong công nghiệp sản xuất giấy.