Tin tức, sự kiện của Công ty
KẾ HOẠCH thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển
KẾ HOẠCH

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

KẾ HOẠCH

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển


Thực hiện Công văn số 1032/HCVT-TTPC ngày 05/8/2014 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thực hiện đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền biển trong bối cảnh hiện nay nhằm góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ;

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho CBCNV về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc;

- Tạo sự thống nhất cao trong CBCNV đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Định hướng phát triển kinh doanh gắn với công tác giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, giữ vững mối quan hệ hoà bình, hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, nâng cao đời sống CBCNV và phát triển bền vững.

2. Yêu cầu:

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, có hiệu quả;

- Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

- Chủ động tuyên truyền biển, đảo một cách hiệu quả, gắn công tác tuyên truyền biển với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, các đơn vị và địa phương.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

- Vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

- Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản, các văn bản pháp luật về biển của Nhà nước ta và Luật Biển Quốc tế; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa. Qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong CBCNV, đặc biệt là thế hệ trẻ;

- Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của tổ quốc, đặc biệt là Trường sa và Hoàng sa;

- Tuyên truyền về cuộc sống, lao động và sự sẵn sàng chiến đấu của nhân dân và lực lượng vũ trang ở vùng biển và hải đảo của Tổ quốc trách nhiệm, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc;

- Đấu tranh với các hành động của nước ngoài xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; đấu tranh, phản bác các luận điệu sái trái của các thế lực thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Tổ chức Hành chính:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng, Ban, Phân xưởng thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về biển nhằm bảo vệ chủ quyền của Việt nam ở Biển Đông; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả và báo cáo về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

- Liên hệ mua tài liệu hai cuốn sách "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam " và "Hoàng Sa - Trường Sa: Hói và đáp , do Nhà xuất bản Trẻ phát hành, các loại bản đồ có giá trị xác thực về pháp lý, lịch sử, khoa học chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa;

- Làm băng rôn, khẩu hiệu, poster tuyên truyền về: chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa; tầm quan trọng của biển, đảo đối với nước ta; bảo vệ môi trường và tài nguyên biển, đảo theo khẩu hiệu sau: “Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo Việt Nam là trách nhiệm của chúng ta!”; Thời gian treo băng zon từ ngày 10-15/10/2014;

- Đưa tin lên website của Công ty www.vitrichem.vn về kế hoạch tuyên truyền và các luật văn bản luật về biển sau đây:

+ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;

+ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);

+ Luật Biển Việt Nam;

+ Luật Biên giới quốc gia;

+ Luật An ninh Quốc gia;

+ Bộ luật Hàng hải Việt Nam;

+ Luật Thủy sản;

+ Luật Dầu khí.

- Chủ trì tổng kết hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển.

2. Các tổ chức chính trị trong Công ty:

- Đảng bộ Công ty tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về biển, đảo trong các buổi họp của Đảng bộ, các buổi họp chi bộ Đảng trong Công ty;

- Tổ chức Công đoàn tập trung tuyên truyền pháp luật về biển, đảo tới các đoàn viên công đoàn trong các buổi họp Công đoàn;

- Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong đoàn viên về: vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển,đảo; các quy định quốc tế về biển, đảo; những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các nghành và cả nước; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; kết quả đấu tranh chống các hành vi và hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển, đảo…thẩm quyền; tham dự các lớp tập huấn do Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ và tỉnh đoàn tổ chức.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển,yêu cầu phòng, ban, phân xưởng và các tổ chức chính trị trong Công ty phối hợp tổ chức thực hiện./.

Số lượt đọc:  208  -  Cập nhật lần cuối:  08/06/2015 05:47:17 AM
Video
Liên kết