Xút lỏng

1. Tiêu chuẩn chất lượng

TCCS 01-1: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natrihyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bang phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ thiết bị trao ...

A.1. Xác định hàm lượng chất chính theo g/l.

A.1.1 Xác định hàm lượng NaOH

A.1.1.1 Nguyên tắc: (Như 3.2.1)

1. Phạm vi áp dụng

TCCS 01-2: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Natri hyđroxyt kỹ thuật dạng lỏng, sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch muối ăn từ ...

A.1. Xác định hàm lượng chất chính theo phương pháp cân.

A.1.1 Xác định hàm lượng NaOH

A.1.1.1 Nguyên tắc: (Như 3.2.1)

Video
Liên kết