Giới thiệu các sản phẩm

A.1. Xác định hàm lượng chất chính theo phương pháp cân.

A.1.1 Xác định hàm lượng NaOH

A.1.1.1 Nguyên tắc: (Như 3.2.1)

1. Tiêu chuẩn sở sở:

TCCS03: 2014/HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Clo lỏng, sản xuất tại Công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì

1.Tiêu chuẩn cơ sở:
TCCS 04-1: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm dung dịch Javen được sản xuất tại Công ty ...

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS06: 2014/HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Poly aluminium chloride (PAC) do Công ty CP Hoá chất Việt Trì sản xuất từ Al(OH)3 và Axit Clohydric

Trang:  
Video
Liên kết