Chất xử lý nước (PAC)

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS06: 2014/HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Poly aluminium chloride (PAC) do Công ty CP Hoá chất Việt Trì sản xuất từ Al(OH)3 và Axit Clohydric

Video
Liên kết