Axit Chlohydric

1. Tiêu chuẩn cơ sở:

TCCS 02-2:2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất tại Công ty CP Hoá chất Việt Trì.

AXIT CLOHYĐRIC 35%

1.Tiêu chuẩn cơ sơ

TCCS 02-3: 2014/ HCVT: Áp dụng cho sản phẩm Axit Clohyđric kỹ thuật dạng lỏng được sản xuất ...
Video
Liên kết