Thông báo
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CÔNG TY
Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty họp và ra quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty.
Ngày 18 tháng 11 năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty họp và ra quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Công ty.
1. Ông Văn Đình Hoan - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Tổng Giám đốc.
2. Ông Phạm Ngọc Hoàn - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Nguyễn Văn Bách - Ủy viên Hội đồng quản trị giữ chức Phó Tổng Giám đốc.
4. Bà Lại Thị Hạnh Nga giữ chức Kế toán trưởng Công ty.

Số lượt đọc:  124  -  Cập nhật lần cuối:  18/11/2014 03:50:32 PM
Video
Liên kết