Thông báo
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Hiền

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:131 000 660.

3. Điện thoại liên hệ: 0916396199.

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chuyên viên Kế toán.

5. Mã chứng khoán giao dịch: HVT.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.831 cổ phiếu

7. Số tài khoản giao dịch: 006C051553.

8.Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ông Văn Đình Hoan.

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 130917523 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/8/2007.

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan: Chồng.

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 32.543 cổ phiếu.

13. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu.

14. Số lượng cổ phiếu đã mua thành công: 26.600 cổ phiếu trong đó:

- Giao dịch thỏa thuận là: 26.100 cổ phiếu;

- Giao dịch khớp lệnh là: 500 cổ phiếu.

15. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.431 cổ phiếu.

16. Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư

17. Thời gian thực hiện giao dịch: 25/12/2014 - 25/01/2015

18. Nguyên nhân không thực hiện hết: do biến động giá không phù hợp và thanh khoản kém.

Số lượt đọc:  37  -  Cập nhật lần cuối:  26/01/2015 10:48:41 AM
Video
Liên kết