Thông báo
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Phan Đức Chiến

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:130 753 895

3. Điện thoại liên hệ: 0988 088 360

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật.

5. Mã chứng khoán giao dịch: HVT

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.650 cổ phiếu.

7. Số tài khoản giao dịch: 030C 491 442

8. Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch:

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan:

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ;

13 Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 24.650 cổ phiếu

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.

15. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết việc gia đình.

16. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

17. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 23/4/2015 đến ngày 23/5/2015.

Số lượt đọc:  65  -  Cập nhật lần cuối:  16/04/2015 09:43:10 AM
Video
Liên kết