Thông báo
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Văn Đình Hoan

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:130.917.523.

3. Điện thoại liên hệ: 0912389491.

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

5. Mã chứng khoán giao dịch: HVT.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

Sở hữu: 32.543 cổ phiếu;

7. Số tài khoản giao dịch: 459092

8.Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan:

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có):

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan:

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ:

13 Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu.

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:

Sở hữu: 82.543 cổ phiếu;

15. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân.

16. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

17. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 30/3/2015 đến ngày 30/4/2015.

Số lượt đọc:  38  -  Cập nhật lần cuối:  30/03/2015 05:10:47 PM
Video
Liên kết