Thông báo
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ


1. Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Hiền

2. Số chứng minh thư/số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người/tổ chức thực hiện giao dịch:131 000 660.

3. Điện thoại liên hệ: 0916396199.

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Chuyên viên Kế toán.

5. Mã chứng khoán giao dịch: HVT.

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.831 cổ phiếu

7. Số tài khoản giao dịch: 006C051553.

8.Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Ông Văn Đình Hoan.

9. Số chứng minh thư hoặc số hộ chiếu (Số chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức) của người có liên quan: 130917523 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 21/8/2007.

10. Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có): Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.

11. Quan hệ của người/tổ chức thực hiện giao dịch với người có liên quan: Chồng

12. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 32.543 cổ phiếu.

13 Số lượng cổ phiếu đăng ký bán/mua: 30.000 cổ phiếu.

14. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 35.831 cổ phiếu.

15. Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân.

16. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

17. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/12/2014 đến ngày 25/01/2015.

Số lượt đọc:  44  -  Cập nhật lần cuối:  22/12/2014 02:34:26 PM
Video
Liên kết